Činnosti

Občanská poradna podporuje všechny občany v obtížných životních situacích poskytováním informací, rad a jiných služeb s cílem, aby si uvědomovali svá práva a povinnosti, dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání, přejímali odpovědnost za své jednání a byli schopni využívat síť dostupných služeb s cílem prevence jejich sociálního vyloučení a umožnění běžného způsobu života.

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb - odkaz ZDE.

Občanská poradna se zaměřuje zejména na problematiku:

 • sociálního zabezpečení
 • pracovně právních vztahů
 • bydlení
 • rodiny a mezilidských vztahů
 • právního systému a právní ochrany
 • majetkoprávních vztahů
 • zadluženosti

Okruhy poskytovaného poradenství:

Dluhové poradenství:

 • oddlužení – pomoc při vyhotovení návrhů na oddlužení, konsolidace úvěrů
 • finanční gramotnost – formou pořádaných kurzů, seminářů
 • vytváření osobních a rodinných rozpočtů
 • poradenství při exekuci

Rodinné poradenství:         

 • rozvody
 • majetkové vyrovnání
 • dědické řízení
 • vyživovací povinnost – trestní oznámení, exekuční vymáhání
 • svěření dětí do výchovy a výživy, pěstounská péče
 • domácí násilí – zprostředkování kontaktu s příslušnými orgány
 • sociální dávky a důchody

Ostatní poradenství:            

 • pracovně právní vztahy – uzavírání a ukončení pracovního poměru, pracovní smlouvy
 • bydlení – nájemní vztahy, prodej a koupě nemovitosti
 • právní systém a právní ochrana – pomoc při řešení problémů v rámci trestního a  přestupkového řízení
 • ochrana spotřebitele – reklamace, vymáhání spotřebitelských práv, posílení informovanosti
 • občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů

 

Cílovou skupinou jsou osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služby Občanské poradny jsou klientům poskytovány:

 • Bezplatně:

Odborné sociální poradenství je zásadně bezplatné, protože každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen případným nedostatkem finančních prostředků.

 • Diskrétně:

Žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu nikomu předána. Uživatel služby může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí

 • Nezávisle:

KSK centrum o.p.s. je nezávislá nevládní organizace a její služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.

 • Nestranně:

Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou dále nestranné, neutrální a jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci.

Veškeré služby jsou poskytovány v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle související Vyhlášky č. 505/2006.

Společnost má zároveň zpracovány Standardy kvality poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství.

Činnost odborného sociálního poradenství v regionu Karlovarského kraje

Pracovníci naší Občanské poradny zajíždějí mimo každodenní práci v Občanské poradně v Karlových Varech do některých míst v regionu Karlovarského kraje, kde byla zahájena spolupráce s místní samosprávou. Práce v lokalitách je realizována vždy po dohodě a na vyžádání místní samosprávy. V rámci této činnosti v terénu je poskytováno poradenství uživatelům služby zejména na úřadech, ale také v domácnostech a jiných místech pobytu uživatelů služeb.

Cílem této aktivity je snaha o maximální přiblížení poradenských služeb co nejširšímu spektru naší veřejnosti.

V současné době působíme v obcích:

Karlovy Vary (zde máme sídlo služby), Aš, Ostrov, Kynšperk nad Ohří, Rotava a Horní Slavkov.

Práce v dalších lokalitách je omezena zejména kapacitou poskytované sociální služby.

Práce poradny ve městě Aš