Činnosti

Základem práce je činnost terénních sociálních pracovníků a terénních pracovníků v sociálních službách - terénní práce v přirozeném sociálním prostředí rodin (cca v 80%). Na jednoho sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách (tj. na 1 pracovní úvazek) je počítáno s 5 - 6 rodinami souběžně.

Součástí práce v rámce služby SASRD jsou také případové konference a individuální plán práce s rodičem a s dítětem - sestaven multidisciplinární tým sanace rodiny. Členem multidisciplinárního týmu je zpravidla pracovník sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), pracovník centra pro sanaci rodiny (CSR) – je-li pracoviště v dosahu, pracovník zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚV), je-li dítě aktuálně umístěné mimo rodinu, a další odborníci pracující s dítětem nebo celou rodinou (např. psycholog, učitel, speciální pedagog, dětský lékař, soudce).

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb - odkaz ZDE.

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
  • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí v případech, kdy děti mají významné problémy při plnění školních povinností a rodiče neumí nebo nemohou tyto potřeby naplnit
  • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, pokud rodič nebo osoba pečující nebude ze závažných důvodů schopen toto zajistit vlastními silami
  • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Zásady poskytované sociální služby:

Nezávislost: jsme nezávislá nevládní organizace a naše služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.

Nestrannost: služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci.

Dodržování práv uživatele: respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatele.

Přirozenost prostředí: práce s uživateli probíhá v jejich přirozeném prostředí.

Návaznosti služeb: navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.

Dobrovolnost:spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.

Nezávislost na službě:služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.

Mlčenlivost a diskrétnost:bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.