Vyloučené lokality

Sociální vyloučení můžeme definovat (při vědomí různých způsobů užívání tohoto pojmu) jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako je diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí.

Situaci lidí žijících v sociálním vyloučení ovlivňují vnější vlivy, které tito lidé nemohou ovlivnit. Jde o tyto vlivy: trh práce a jeho charakter, bytová a sociální politika státu a obcí, praxe samospráv ve vztahu k sociální politice a především diskriminaci či stigmatizaci ze strany většiny na základě rasy, etnicity, národnosti, sociálního statutu apod. V tomto bodě je vždy pro změnu poměru v sociálně vyloučených lokalitách zásadní postoj většiny, samospráv a institucí státu. Odpovědnost za vnější příčiny leží tedy na celé společnosti.

Problém ghett v ČR je sledován především jako problém etnický. Podle většinového vnímání je problémem Romů. V ČR žije minimálně 80.000 lidí v lokalitách identifikovatelných jako sociálně vyloučených. Složením jde nejen o obyvatele identifikovatelné podle barvy pleti jako Romy, ale např. také o propuštěné vězně, migranty, sociálně slabé rodiny, neúplné rodiny matek samoživitelek a zástupce jiných menšin.

Jako problém Romů je možno sociální vyloučení vidět především ve spojení s diskriminací. Barva pleti je častým důvodem pro odmítnutí pracovního poměru zaměstnavatelem, nájmu bytu, případně zvýšeného nájmu a kauce, práce načerno apod.                                                                                                                                                             

http://www.czechkid.cz/si1520.html

Analýza vyloučených lokalit Gabal 2015

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.romea.cz/dokumenty/Analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_v_CR_2015.pdf